Gezond, jong en sportief blijven    Sport Gezondheid Wellness
[Nederlands] [English] [Français] [Deutsch]
  Home
  Producten
Sportvoeding
Sport supplementen
Afslanken
EssentiŽle oliŽn
Bakkers en roomijsverdelers
 
  Extra
Contact
Algemene voorwaarden

 

 

 

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR INTERNETVERKOOP

Deze voorwaarden zijn van toepassing vanaf 17/01/2006.
De klant dient steeds de algemene voorwaarden voor internetverkoop te lezen alvorens een internetbestelling te plaatsen. Bij iedere bestelling wordt hem gevraagd uitdrukkelijk te bevestigen dat hij deze voorwaarden aanvaardt, zoniet kan hij de bestelling niet afronden.
1. IDENTIFICATIE VAN DE VERKOPER
2. ALGEMEENHEDEN EN DEFINITIES
3. TOTSTANDKOMING INTERNETVERKOOP
4. EIGENDOMSOVERDRACHT
5. PRIJZEN
6. BETALING
7. LEVERING EN INSTALLATIE
8. CONTACT
9. FABSTER GARANTIE
10. RECHT VAN VERZAKING
11. BEWIJS
12. TOEPASSELIJK RECHT


1. IDENTIFICTIE VAN DE VERKOPER


Fabster Benelux BVBA,
Steenbrugsestraat 21
8210 Loppem Belgium
BTW : BE 865.967.696
Tel. 0473-96 66 98 Fax 050/37 50 56
Email info@fabster.be


2. ALGEMEENHEDEN EN DEFINITIES


Alleen de huidige verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op de internetverkoop door Fabster Benelux aan eindgebruikers. Alle andere voorwaarden, zelfs die hernomen op de bestelbon van de koper, zijn uitgesloten. Fabster Benelux kan te allen tijde wijzigingen aanbrengen aan deze algemene verkoopsvoorwaarden. Op lopende contracten blijven echter steeds de voorwaarden gelden die van toepassing waren op het ogenblik van de totstandkoming van de verkoop.
Zoals vermeld onder de algemene voorwaarden voor internetverkoop van Fabster Benelux, zullen de bepalingen enkel van toepassing zijn op de koop door een "consument"; dit is iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden aankopen verricht op de website.
3. TOTSTANDKOMING INTERNETVERKOOP


De catalogus met producten en hun omschrijving die op www.fabster.be terug te vinden is, vormt op zich geen aanbod. Het volstaat bijgevolg niet een reservatiedocument in te vullen op onze website om een verkoop tot stand te brengen. Pas bij het ontvangen van de bevestigingsmail is de koop gesloten. Fabster Benelux behoudt zich het recht voor om voor de veiligheid en zekerheid van de klant bijkomende informatie te vragen en bij gebrek hieraan de uitvoering van de bestelling te weigeren. Ook bestellingen waaruit blijkt dat de koper de intentie heeft om de producten zelf weder te verkopen kan Fabster Benelux weigeren.
Over het algemeen is Fabster Benelux slechts in BelgiŽ actief en dus, uw bestelling zal niet aan de aangegeven voorwaarden aanvaard worden, slechts wanneer het leveringsadres in BelgiŽ zal geplaatst worden. In het geval tegenovergesteld, vragen wij u eerst, om contact met onze commerciŽle dienst op te nemen (info@fabster.be of 0473/96 66 98) teneinde de voorwaarden en mogelijkheden te bestuderen om aan uw eis te voldoen.
De overeenkomst kan gesloten worden in het Nederlands, het Frans, het Engels of het Duits naar gelang van de keuze van de klant. Ook de verdere gegevensuitwisseling zal in ťťn van deze talen gebeuren. De klant zal zich niet kunnen beroepen op het feit dat hij de gekozen taal niet voldoende beheerst om de niet-toepasselijkheid van ťťn of meerdere voorwaarden in te roepen.


4. EIGENDOMSOVERDRACHT


In afwijking van artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek blijven de verkochte, geleverde of geÔnstalleerde goederen onze exclusieve eigendom tot gehele betaling van de factuur. Ondanks dit eigendomsvoorbehoud, gaat het risico wegens verlies of beschadiging over op de klant vanaf de inbezitneming van de goederen.


5. PRIJZEN


Onze prijzen zijn BTW inbegrepen.
De normale levering of verzendingskosten zijn aangegeven, rekening houdend met de door de klant verstrekte informatie over zijn leveringsplaats. Alle aanbiedingen gelden zolang zij op de website zijn opgenomen. De aangeduide prijzen kunnen steeds wijzigen. Behalve in geval van fout, indien een bestelling wordt geplaatst, geldt voor deze internetverkoop de prijs die van toepassing was op het moment van bestelling.


6. BETALING


De klant kan per storting betalen op de Fabster Benelux rekeningnummer:
In BelgiŽ : KBC 738-0173703-95
IBAN : BE76 7380 1737 0395
BIC : KREDBEBB
In Nederland : Rabobank 1478.57.465
IBAN : NL69 RABO 0147 8574 65
BIC : RABONL2U
In dit laatste geval worden de bestelde producten gedurende 10 werkdagen voor de klant gereserveerd, in afwachting van zijn betaling. Na deze termijn kunnen wij beslissen de bestelling te annuleren.
Betaling rechtsreeks met Visa, Eurocard of Mastercard kan via de website.


7. LEVERING


Voor de veiligheid en zekerheid van de klant kan de chauffeur van de transportmaatschappij bij levering vragen een identiteitsbewijs (of een kopie) te tonen. De klant tekent voor ontvangst van de levering.


Overal in BelgiŽ, een gratis levering van de bestelde producten, vanaf een aankoop van 1000 Ä. Onder dit bedrag, zullen de leveringskosten in functie van het tarief gefactureerd worden dat door onze expediteur of per Post wordt toegepast (deze tarieven zijn controleerbaar aan de vraag, door contact met onze commerciŽle dienst op te nemen).
In geval van afwezigheid van de klant of een gemachtigde derde persoon, voor de ontvangst van de goederen op het adres van levering die bij de bestelling wordt vermeld:


ē De transportmaatschappij zal een tweede keer zich aan bovengenoemd adres voordoen en in dit geval, de kosten die ons door deze zouden worden gefactureerd, zullen naar de klant ontvanger van de bestelling terug gefactureerd zijn. In geval van afwezigheid aan de tweede presentatie, zal de bestelling als geannuleerd overwogen worden en Fabster Benelux zal het recht hebben om aan de klant te factureren, de kosten en aanvullende vergoedingen die door de achtereenvolgende afwezigheid ervan of van de gemachtigde derde persoon worden veroorzaakt.
ē In het geval van een levering die per Post wordt uitgevoerd, wordt een kaartje achtergelaten door de koerier, waarop het plaatselijke postkantoor staat aangekruist, waar de klant op vertoning van een identiteitsbewijs zijn goederen kan afhalen. Indien de klant zijn goederen niet ophaalt binnen de 15 dagen, wordt de bestelling geannuleerd. De klant krijgt de door hem betaalde som terugbetaald, uitgezonderd de kosten van de levering.


In geval van weigeringen van de levering door de klant of een gemachtigde derde persoon die voor de ontvangst van de goederen op het adres van levering die bij de bestelling wordt vermeld (aangezien de geleverde artikelen in overeenstemming met de bestelling zijn):


ē De bestelling zal als geannuleerd overwogen worden en Fabster Benelux zal het recht hebben om aan de klant te factureren, de kosten en aanvullende vergoedingen die door de weigering ervan of van de gemachtigde derde persoon worden veroorzaakt.
Leveringstermijn


De leveringstermijnen, te goeder trouw gegeven, zijn als aanduiding gegeven en vormen dus geen essentiŽle voorwaarde van de verkoop.
Betreffende de artikelen die niet in voorraad zijn op het moment van hun bestelling , zal Fabster Benelux zo snel mogelijk, met de betrokken klanten, contact opnemen teneinde de keuze te kennen die zij willen weerhouden; namelijk of zij op een nieuwe bestelling willen wachten of hun lopende bestelling annuleren.
Voor de betalingen met storting op de bankrekening van Fabster Benelux, zal de levertijd die voor het bestelde product wordt aangegeven, slechts na de ontvangst van de totale betaling van het verschuldigde bedrag beginnen.


8. CONTACT


8.1 Opmerkingen in verband met de bestelling


Voor klachten in verband met zijn bestelling, kan de koper terecht bij de Fabster Benelux webshop op 0473-96 66 98(van maandag tot vrijdag van 10u tot 17u) of via info@fabster.be .


8.2 Opmerkingen in verband met de levering


Levering van van producten van klein en gemiddeld gewicht en volume:
Elke klacht betreffende zichtbare schade aan de verpakking van de geleverde goederen dient, om in acht genomen te worden, schriftelijk geformuleerd te worden op de begeleidende documenten op het ogenblik van de levering door een koerier. Opmerkingen over beschadigingen en defecten aan het geleverde product dienen binnen de 24u na levering per mail gemeld te worden op info@fabster.be . Hetzelfde geldt voor niet-conforme of onvolledige leveringen.

9. FABSTER BENELUX GARANTIE CONSUMENT


Betreffende de verkochte artikelen bij Fabster Benelux, zullen de toekenning van een garantie, evenals zijn duur, alleen afhangen van de betrokken fabrikanten en/of importeurs.


10. RECHT VAN VERZAKING


Deze bepaling geldt uitsluitend voor de internetverkoop aan consumenten.
In overeenstemming met de wet van 14 juli 1991 heeft de consument het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 7 werkdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product.
Deze termijn moet de klant toelaten het gekochte product te beoordelen "zoals in een etalage". Gebruikte, beschadigde of onvolledige verpakkingen worden niet teruggenomen.


De klant die van dit recht gebruik wenst te maken, moet de Fabster Benelux verkoopdienst binnen de 7 werkdagen contacteren op het nummer 0473-96 66 98(van maandag tot vrijdag van 10u tot 17u).
Bovendien dient hij binnen dezelfde termijn de producten in de oorspronkelijke, onbeschadigde en originele verpakking, samen met alle toebehoren, de gebruiksaanwijzing en (een kopie van) de factuur/leveringsbon : op zijn kosten en onder zijn verantwoordelijkheid terug te sturen naar: Fabster Benelux, Steenbrugsestraat 21, B-8210 Loppem.


Binnen de 30 dagen na acceptatie van de terugname zal Fabster Benelux de betaalde sommen terugstorten, uitgezonderd de kosten van levering en rembours.


11. BEWIJS


De partijen aanvaarden de elektronische bewijsvoering (e-mail - back-up).

12. TOEPASSELIJK RECHT


Elk geschil is onderworpen aan Belgisch recht. Enkel de rechtbanken van Brugge zijn bevoegd.
 
Winkelwagen
Aantal Product  
Winkelwagen
 
  Aanbiedingen
 
H5 Energy Source 4:1 Citroen
H5 Energy Source 4:1 Citroen Pot 1,3 kg

 

Algemene voorwaarden